Νέο Διαδικτυακό Διαδραστικό Εργαλείο Εκτίμησης Κινδύνου - Online lnteractiνe Risk Assessment(Οί RΑ)

Νέο Διαδικτυακό Διαδραστικό Εργαλείο Εκτίμησης Κινδύνου - Online lnteractiνe Risk Assessment(Οί RΑ)

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA), θέλοντας να συμβάλουνστην προσπάθεια καταπολέμησης της πανδημίας του COVID-19 στην Κύπρο, ανέπτυξαντο νέοδιαδικτυακόδιαδραστικόεργαλεί οεκτίμησης κινδύνου (OiRA)για τον COVID-19.

Το OiRA COVID-19, εστιάζει αποκλειστικά στον εντοπισμό των κινδύνων που προκύπτουν στους χώρους εργασίαςλόγω του COVID-19 και έχει σχεδιαστεί ώστε να βοηθήσει στη διαχείριση των κινδύνων αυτών , προτείνοντας προληπτικά και προστατευτικά μέτρα για την ασφάλεια, την υγεία και την ευημερία του κάθε εργαζόμενου.

Η εμφάνιση του κορωνοϊού (SARS-CoV-2), ο οποίος προκαλεί την νόσο COVID-19, έχει επιφέρει πρωτόγνωρες και σημαντικές αλλαγές στη ζωή του κάθε ανθρώπου τόσο σε προσωπικό όσο και επαγγελματικό επίπεδο. Οι αλλαγές αυτές σε ότι αφορά στο επαγγελματικό επίπεδο επιβάλλουν την άμεση αναθεώρηση της εκτίμησης των κινδύνων, η οποία αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων και συμβάλλει καθοριστικά στην ελαχιστοποίηση των εργατικών ατυχημάτων, των επαγγελματικών ασθενειών, τωνεπικίνδυνων συμβάντων και άλλων ανεπιθύμητων περιστατικών στους χώρους εργασίας.

Αναμφίβολα το ηλεκτρονικό εργαλείο OiRA COVID-19,μπορεί να αποτελέσει μέρος της αναθεωρημένης εκτίμησης κινδύνου και κατ’ επέκταση του Συστήματος Διαχείρισης των Κινδύνων,κάθε οργανισμού και επιχείρησης στην Κύπρο ανεξαρτήτως οικονομικής δραστηριότητας και μεγέθους, προτείνοντας μέτρα προστασίας και πρόληψης των κινδύνων που προκύπτουν λόγω του COVID-19.

Ολοκληρώνοντας την απλή, γρήγορη και ηλεκτρονική διαδικασία εκτίμησης των κινδύνων μέσα από το OiRA, ο χρήστης έχει στη διάθεσή του σε ηλεκτρονική μορφή σχετική έκθεση και σχέδιο δράσης τα οποία υποβοηθούν στην εφαρμογή και παρακολούθηση των μέτρων προστασίας και πρόληψης.

Το εργαλείο OiRA  COVID-19,είναι διαθέσιμο από την ιστοσελίδα και:

  • Διατίθεται δωρεάν, είναι εύχρηστοκαι διατηρείτην ανωνυμία του χρήστη.
  • Είναι  φιλικό προς  τον χρήστη  και  δίνει τη  δυνατότητα  διακοπής  της  διαδικασίας  και συνέχισής της σε μεταγενέστερο στάδιο.
  • Διασφαλίζει τη συμμόρφωση με την εθνική νομοθεσία.
  • Εστιάζει στην εξεύρεση πρακτικών λύσεων  και  παρέχει τεχνική καθοδήγηση.

Πληροφορίες

Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο της EagleAd. Μάθετε ποιοί είμαστε και ποιες είναι οι  υπηρεσίες μας στην Out of Home (OOH) advert που εξασφαλίζει την γρήγορη μετάδοση σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κοινό με τεράστια αποτελεσματικότητα.